Договір про надання правової допомоги (на складення документів)

Наведений зразок Договору, який укладається між Клієнтом та адвокатом сайту Адвокат Рівне (деякі пункти можуть відрізнятись з урахуванням особливостей кожної конкретної справи та домовленостей з кожним окремим Клієнтом)ДОГОВІР

про надання правової допомоги

м. Рівне                                                                                  ________________  року

    КЛІЄНТ:__________________________________

(надалі іменується - Клієнт),  з однієї сторони, та

    АДВОКАТ:  ____________________________________________

що діє на підставі  Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №___виданого ______________ року Рівненською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури/Радою адвокатів Рівненської області (надалі іменується - Адвокат), з іншої сторони, які разом надалі іменуються Сторони,

                   з метою забезпечення права на правову  допомогу, уклали цей Договір про надання правової допомоги, який надалі іменується Договір, про таке:

             1. За цим Договором Адвокат зобов’язується надати інші види правової допомоги Клієнту, що вказані в цьому Договорі,  на умовах і в порядку, що визначені цим Договором, а Клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання цього Договору.

                Безпосередній зміст правової допомоги Адвоката за цим Договором, який надалі іменується Доручення, полягає в тому, що Клієнт доручає, а Адвокат бере зобов’язання скласти від імені Клієнта  до_______________________________________________________

__________________________________________________________.

              2. Під час виконання Доручення та здійснення адвокатської діяльності за цим Договором, у випадку необхідності, яку (необхідність) Адвокат визначає самостійно, Клієнт надає Адвокату наступні повноваження: звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб); подати до відповідного суду у встановленому законом порядку складені від імені Клієнта документи, вказані в пункті 1 цього Договору.

                   2.1. Адвокат не здійснює представництво (не є представником) Клієнта у справі Клієнта по якій Адвокатом складено та /або подано від імені Клієнта документи вказані в пункті 1 цього Договору.

                   2.3 Адвокат не має жодних інших повноважень ніж ті, які прямо передбачені цим Договором.  

                   3. За надання Адвокатом правової допомоги за цим Договором, що вказана в пункті цього 1 Договору,  Клієнт  зобов’язаний  виплатити Адвокату гонорар (винагороду) та оплатити фактичні витрати, необхідні для виконання цього Договору  в розмірі та на умовах визначених в Додатку до цього Договору.

                  4. Адвокат не надає за цим Договором жодних запевнень і гарантій стосовно реального результату виконання Доручення Клієнта (в тому числі але не виключно Адвокат не надає жодних запевнень і гарантій щодо реального результату розгляду документів визначених в пункті 1 цього Договору).

                   5. Права та обов’язки Сторін.

                   5.1 Клієнт зобов’язаний: - вчасно та у повному обсязі виплатити Адвокату гонорар (винагороду) та оплатити фактичні витрати, необхідні для виконання цього Договору, в розмірі та на умовах визначених в Додатку до цього Договору; - вчасно та в повному обсязі надати Адвокату документи та інформацію, необхідні для виконання Адвокатом Дорученням, які відповідають дійсності і містять достовірні та повні данні; - прийняти від Адвоката складені ним документи згідно із Дорученням; - самостійно сплати судовий збір за подання до суду документів вказаних в пункті 1 цього Договору, долучивши до них оригінал платіжного документу;

                   5.2 Клієнт має право:  - розірвати цей Договір з Адвокатом в односторонньому порядку у випадках передбачених цим Договором;  - інші права Клієнта передбачені цим Договором; - інші права, які прямо передбачені для Клієнта Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

                   5.3 Адвокат має право: - розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках та на умовах передбачених цим Договором, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, Цивільним кодексом України; - припинити виконання (зупинити виконання/невиконувати) Доручення у разі:  - будь-якого порушення Клієнтом умов Додатку до цього Договору щодо виплати гонорару (винагороди) та/або оплати фактичних витрат; - невиконання Клієнтом взятих ним на себе зобов’язань, визначених у пункті 5.1 цього Договору. Право Адвоката невиконувати (зупинити виконання) Доручення є встановленим Сторонами Договору у відповідності із частиною 2 статті 546 Цивільного кодексу України способом (способами) забезпечення виконання Клієнтом перед Адвокатом взятих на себе за цим Договором та Додатком до цього Договору зобов’язань Клієнта перед Адвокатом.

                   6. Адвокат не несе відповідальності за наслідки, які пов`язані з невиконанням Клієнтом обов’язків передбачених пунктом 5.1 цього Договору.

                   7. Цей Договір діє з дати його укладення та до моменту прийняття Клієнтом від Адвоката документів визначених в пункті 1 цього Договору (строк дії цього Договору). Сторони цього Договору погодили та встановили, що із закінченням строку дії цього Договору усі зобов’язання Сторін за цим Договором вважаються виконаними належним чином та припиненими.

                   8. Договір може бути в будь-який час припинений: - за взаємною згодою Адвоката та Клієнта, що оформляється письмово; - з будь-яких причин (або без їх пояснення) Клієнтом в односторонньому порядку шляхом надіслання Адвокату повідомлення про таке розірвання не менше ніж за 5 днів до дати  розірвання (із фіксацією отримання Адвокатом такого повідомлення). При цьому Клієнт зобов’язаний виконати належно всі зобов’язання щодо оплати за цим Договором.

                   9. Договір може бути достроково розірвано на вимогу Адвоката в односторонньому порядку у таких випадках: - Клієнт вчиняє дії, що стосуються суті Доручення, на порушення чинного законодавства і відмовляється припинити їх вчинення, не зважаючи на роз'яснення Адвоката; - Клієнт використовує правову допомогу, що йому надається Адвокатом, для полегшення вчинення злочину або інших протиправних дій;  - Клієнт, не зважаючи на роз’яснення Адвоката, наполягає на досягненні результату, який через нові або нововиявлені або такі, що істотно змінилися обставини є об’єктивно недосяжним; - Клієнт грубо порушує обов’язки, взяті ним на себе згідно з цим Договором та Додатком до цього Договору, в тому числі грубим порушенням обов’язків є порушення Клієнтом будь-якого зобов’язання з оплати за цим Договором та Додатком; -  належне виконання Доручення стає неможливим через дії Клієнта, що вчиняються ним всупереч порадам Адвоката; - Клієнт вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію Адвоката; -  Клієнт не погоджується погашати фактичні видатки та/або має заборгованість щодо їх оплати; - фізичний або психологічний стан Адвоката позбавляє його можливості належним чином продовжувати виконання Доручення;  - в інших випадках прямо визначених законодавством України.

                   9.1 Сторони погодили та встановили, що Адвокат попереджає Клієнта про одностороннє дострокове розірвання цього Договору Адвокатом шляхом надіслання Клієнту відповідного повідомлення із поясненням причин такого розірвання, під яким (поясненням причин) Сторони розуміють покликання на пункт (підпункт, абзац) цього Договору на підставі якого Адвокат достроково розриває в односторонньому порядку цей Договір, та з повідомленням про можливі наслідки та ризики пов’язані з достроковим одностороннім розірванням цього Договору, на вказану у цьому Договорі поштову та/або (за вибором Адвоката) електронну поштову (за її наявності) адресу Клієнта. Сторони погодили та встановили, що Договір в такому разі вважатиметься розірваним Адвокатом достроково в односторонньому порядку з моменту надіслання Адвокатом для Клієнта будь-яким обраним Адвокатом вище вказаним способом відповідного письмового (електронного) повідомлення (попередження) про таке розірвання Договору, якщо інше (інша дата з якої Адвокат розриває в односторонньому порядку достроково цей Договір) не вказана в самому повідомленні (попередженні).      

                   10. Клієнт заявляє і підписанням цього Договору підтверджує, що Адвокат і Клієнт узгодили позицію у справі Клієнта, яку буде обґрунтовувати Адвокат складаючи документи правового характеру на виконання Доручення, а також, що Адвокатом Клієнту роз’яснено розмір та порядок сплати судового збору (в тому числі Адвокатом Клієнту надано відповідні актуальні банківські реквізити на сплату судового збору) за подання документів вказаних в пункті 1 цього Договору.

                   11. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його всіх умов та термінології, українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

                   12. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками (у разі наявності печаток).

КЛІЄНТ

АДВОКАТ

________________                            

Паспорт серії __ №______, виданий ______

_ ___________ _______ __.__.____ р.

Ідентифікаційний код: __________,

Місце реєстрації: ______________________

____________________________________

Контактний телефон: __________

Електронна поштова адреса:____________

 

________________/__________________/

_______________________

свідоцтво про право на заняття

адвокатською діяльністю №_______, видане __________ р.   Рівненською обласною КДКА

Адреса: __________________

Контактний телефон: _______________________________

Електронна поштова адреса: _________________________

 

Адвокат  __________/_________________/

 

 

 

 

ДОДАТОК ДО ДОГОВОРУ

про надання правової допомоги

м. Рівне                                                                                  _______________  року

    КЛІЄНТ:_________________________________________________________ (надалі іменується - Клієнт),  з однієї сторони, та

    АДВОКАТ:  ________________________________________________, 

що діє на підставі  Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №____ виданого _________року Рівненською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (надалі іменується - Адвокат), з іншої сторони, які разом надалі іменуються Сторони,

 

уклали цей Додаток до Договору про надання правової допомоги, укладеного Сторонами ____________ року, (надалі Додаток до Договору про надання правової допомоги іменується – Додаток, а Договір про надання правової допомоги іменується - Договір ), про таке:

 

 1. Сторони погодили виплату фіксованої суми гонорару (винагороди) за надання Адвокатом правової допомоги вказаної в Договорі і визначеної Дорученням, у розмірі   _____________ (_____________) грн.
 2. Сторони погодили, що вказаний в пункті 1 цього Додатку розмір гонорару (винагороди) за надання правової допомоги вказаної в Договорі і визначеної Дорученням визначено Сторонами з врахуванням складності справи та виходячи із принципів розумності.
 3. Сторонами погодили, що виплата гонорару (винагороди) авансом здійснюється в розмірі _____________ (_____________) грн. Адвокат вправі не приступати до виконання Доручення Клієнта за Договором до отримання авансу.
 4. Сторони не передбачають можливість доплату гонорару (винагороди) за позитивний результат по справі.
 5. Сторонами погоджено збільшення розміру гонорару, яке здійснюється у випадку збільшення обсягу правової допомоги або істотного зростання обсягу часу який необхідно витратити Адвокату  на надання правової допомоги Клієнту  за цим Договором та оформляється сторонами письмово. Адвокат робить Клієнту усну або надсилає письмову пропозицію  про необхідність збільшення розміру гонорару. У випадку недосягнення згоди з вказаного питання, Адвокат вправі достроково розірвати договір в односторонньому порядку в порядку передбаченому пунктом 9.1 цього Договору.
 6. Клієнт зобов’язаний також здійснювати оплату фактичних витрат для виконання Договору, зокрема таких: оплата копіювальних, друкарських та інших технічних робіт, міжміських та міжнародних телефонних розмов, витрати на мобільний зв'язок, витрати на поштовий зв'язок, сплата судового збору,  інших сум, які були та/або мають бути сплачені Адвокатом  від імені і в інтересах Клієнта, а також всі інші фактичні витрати пов’язані з виконанням цього Договору підлягають оплаті Адвокату. Клієнт  вправі вимагати подання Адвокатом  документів, що підтверджують розмір цих витрат та їх зв’язок з цим Договором.
 7. Оплата фактичних витрат здійснюється шляхом їх стовідсоткового авансування.
 8. Виплата гонорару (винагороди) та оплата фактичних витрат для виконання Договору здійснюється в готівковому або безготівковому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 9. У випадку дострокового розірвання Договору, незалежно від підстав, Клієнт зобов’язаний оплатити Адвокату гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання та здійснити оплату всіх фактичних витрат для виконання договору понесених Адвокатом.
 10. У випадку дострокового розірвання Договору, отриманий Адвокатом аванс підлягає поверненню з вирахуванням вартості фактично наданої правової допомоги до моменту дострокового розірвання договору. Повернення гонорару за фактично виконану роботу чи підготовлену до виконання роботу -  не здійснюється.
 11. Право Адвоката на отримання гонорару не залежить від результату виконання Доручення (в тому числі але не виключно право Адвоката на отримання гонорару не залежить від реального результату розгляду документів визначених в пункті 1 цього Договору).
 12.  Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору і набуває чинності з моменту укладення і діє протягом всього строку дії Договору.

КЛІЄНТ

АДВОКАТ

________________________

Паспорт серії __ №______, виданий ______

_ ___________ _______ __.__.____ р.

Ідентифікаційний код: __________,

Місце реєстрації: ______________________

____________________________________

Контактний телефон: __________

Електронна поштова адреса:____________

 

________________/__________________/

_______________________

свідоцтво про право на заняття

адвокатською діяльністю №_______, видане __________ р.   Рівненською обласною КДКА

Адреса: __________________

Контактний телефон: _______________________________

Електронна поштова адреса: _________________________

 

Адвокат  __________/_________________/

 Создан 27 фев 2018