Договір про надання правової допомоги (на представництво - комплексне ведення справи в суді)

Наведений зразок Договору, який укладається між Клієнтом та адвокатом сайту Адвокат Рівне (деякі пункти можуть відрізнятись з урахуванням особливостей кожної конкретної справи та домовленостей з кожним окремим Клієнтом)ДОГОВІР

про надання правової допомоги

м. Рівне                                                                                     ________________  року

 

    КЛІЄНТ:_____________________________________________________ (надалі іменується - Клієнт),  з однієї сторони, та

    АДВОКАТ:  _________________________________________________,  що діє на підставі  Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №______ виданого __________ року Рівненською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (надалі іменується - Адвокат), з іншої сторони, які разом надалі іменуються Сторони,

 

 з метою забезпечення права на правничу допомогу, уклали цей Договір про надання правничої допомоги (надалі тут - Договір) про таке:

 

1. За цим Договором Адвокат зобов’язується здійснити представництво Клієнта, що вказане в цьому Договорі  на умовах і в порядку, що визначені цим Договором, а Клієнт зобов’язується оплатити надання правничої допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання цього Договору.

              Безпосередній зміст правничої допомоги Адвоката за цим Договором полягає в  тому, що Клієнт доручає, а Адвокат бере на себе зобов’язання, яке надалі іменується Доручення, під час строку дії цього Договору здійснити представництво (представити) Клієнта в суді у справі №_________________за позовом _________________________________________________________

_________________________________________________________________.

 

 

2. Під час виконання Доручення та здійснення адвокатської діяльності за цим Договором, Клієнт надає Адвокату наступні повноваження (Адвокат має право): брати участь у справі вказаній в п.1 цього Договору, як представник Клієнта; вести справу вказану в п.1 цього Договору в усіх судах, вчиняти від імені Клієнта усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти Клієнт; представляти Клієнта в усіх судах з усіма правами, які надані законом відповідній стороні в цивільному процесі (в томі числі і у випадку залучення Клієнта до участі у справі як третьої особи чи у будь-якому іншому статусі); Адвокат вправі в тому числі але не виключно ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти, оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках, відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу, збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, подати зустрічний позов у встановлені строки, змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви, укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу, підписувати та подавати як представник Клієнта позовну заяву, відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення, пояснення третьої особи щодо позову або відзиву, будь-які інші заяви, скарги, клопотання, апеляційні та касаційні скарги тощо, користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами; ознайомлюватись з матеріалами інших справ в яких стороною по справі був Клієнт, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень у таких справах; з метою виконання Доручення представляти інтереси Клієнта у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами організаціями, незалежно від форми власності, іншими юридичними та фізичними особами, а також в органах нотаріату; користуватися всіма іншими повноваженнями адвоката та/або представника в цивільному процесі; вчиняти всі дії та користуватися всіма професійними правами адвоката вказаними  в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та вчиняти будь-які інші  дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та цим Договором, необхідні для належного виконання Доручення, якщо інше не зазначено Сторонами додатково. Адвокат не має жодних обмежень повноважень на вчинення процесуальних дій, як представник Клієнта у справі вказаній в п.1 цього Договору.

 

  3. За надання Адвокатом правничої допомоги за цим Договором, що вказана в пункті 1 Договору,  Клієнт  зобов’язаний  виплатити адвокату гонорар (винагороду) та оплатити фактичні витрати, необхідні для виконання цього Договору  в розмірі та на умовах визначених в Додатку до цього Договору.


4. Адвокат не надає за цим Договором жодних запевнень і гарантій стосовно реального результату виконання Доручення Клієнта.


5. Права та обов’язки Сторін.

5.1 Клієнт зобов’язаний: -  вчасно та у повному обсязі виплатити Адвокату гонорар (винагороду) та оплатити фактичні витрати, необхідні для виконання цього Договору, в розмірі та на умовах визначених в Додатку до цього Договору; - вчасно та в повному обсязі надати Адвокату документи та інформацію, необхідні для виконання Адвокатом Дорученням, які відповідають дійсності і містять достовірні та повні данні; - не здійснювати дій (не допускати бездіяльності), що будуть або можуть заважати Адвокату ефективно, якісно та своєчасно виконувати Доручення; - завчасно повідомляти Адвоката (із фіксацією такого повідомлення) про намір укласти договір про надання правничої допомоги з іншим адвокатом (адвокатським об’єднанням, адвокатським бюро) з питань, що так чи інакше стосується Доручення; - прийняти від Адвоката складені ним документи згідно із Дорученням; - самостійно і своєчасно у випадку необхідності (яку (як необхідність) самостійно визначає Адвокат і про яку будь-яким чином повідомляє Клієнта) сплати судовий збір, державне мито, плату за вчинення нотаріальної дії, сплатити (внести плату) за проведення судової експертизи, призначеної судом, та (або) за проведення (здійснення) експертного висновку, висновку спеціаліста тощо та інші подібні фактичні витрати і надати Адвокату відповідні підтверджуючі платіжні документи про таку сплату; - виконати інші обов’язки, які прямо передбачені для Клієнта як для особи, якій надається правнича допомога Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

5.2 Клієнт має право:  - розірвати цей Договір з Адвокатом в односторонньому порядку у випадках передбачених цим Договором;  - інші права Клієнта передбачені цим Договором; - інші права, які прямо передбачені для Клієнта Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

5.3 Адвокат має право: - розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках та на умовах передбачених цим Договором, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, Цивільним кодексом України; - припинити виконання (зупинити виконання/невиконувати) Доручення у разі: будь-якого порушення Клієнтом умов Додатку до цього Договору щодо виплати гонорару (винагороди) та/або оплати фактичних витрат; несвоєчасної та/або неповної оплати (сплати) Клієнтом платежів, визначених у пункті 5.1 цього Договору; не передання Клієнтом Адвокату документів, які знаходяться в Клієнта і необхідні для виконання Адвокатом Доручення; не надання Клієнтом інформації Адвокату, яка відома Клієнту і необхідна для виконання Адвокатом Доручення. Право Адвоката невиконувати (зупинити виконання) Доручення є встановленим Сторонами Договору у відповідності із частиною 2 статті 546 Цивільного кодексу України способом (способами) забезпечення виконання Клієнтом перед Адвокатом взятих на себе за цим Договором та Додатком до цього Договору зобов’язань Клієнта перед Адвокатом.


6. Адвокат не несе відповідальності за наслідки, які пов`язані з невиконанням Клієнтом обов’язків передбачених пунктом 5.1 цього Договору.


7. Цей Договір діє з дати його укладення та до ___________ включно (строк дії цього Договору). Сторони погодили, що в разі набрання законної сили судовим рішенням (рішенням, ухвалою), яким вирішено справу (спір) по суті, до закінчення строку дії цього Договору передбаченого в цьому пункті, строк дії цього Договору закінчується в день набрання таким судовим рішенням законної сили. Сторони цього Договору погодили та встановили, що із закінченням строку дії цього Договору усі зобов’язання

Адвоката за цим Договором вважаються виконаними належним чином та припиненими.

 

8. Договір може бути в будь-який час припинений: - за взаємною згодою Адвоката та Клієнта, що оформляється письмово; з будь-яких причин (або без їх пояснення) Клієнтом в односторонньому порядку шляхом надіслання Адвокату повідомлення про таке розірвання не менше ніж за 14 днів до дати  розірвання (із фіксацією отримання Адвокатом такого повідомлення). При цьому Клієнт зобов’язаний виконати належно всі зобов’язання щодо оплати за цим Договором.

 

9. Договір може бути достроково розірвано на вимогу Адвоката в односторонньому порядку у таких випадках:    - Клієнт вчиняє дії, що стосуються суті Доручення, на порушення чинного законодавства і відмовляється припинити їх вчинення, не зважаючи на роз'яснення Адвоката; - Клієнт використовує правничу допомогу, що йому надається адвокатом, для полегшення вчинення злочину або інших протиправних дій;  - Клієнт, не зважаючи на роз’яснення адвоката, наполягає на досягненні результату, який через нові або нововиявлені або такі, що істотно змінилися обставини є об’єктивно недосяжним; - Клієнт грубо порушує обов’язки, взяті ним на себе згідно з цим Договором та Додатком до цього Договору, в тому числі грубим порушенням обов’язків є порушення Клієнтом будь-якого зобов’язання з оплати за цим Договором та Додатком; -  належне виконання Доручення стає неможливим через дії Клієнта, що вчиняються ним всупереч порадам Адвоката; - Клієнт вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію Адвоката; -  Клієнт не погоджується погашати фактичні видатки та/або має заборгованість щодо їх оплати; - фізичний або психологічний стан Адвоката позбавляє його можливості належним чином продовжувати виконання Доручення; - Клієнт не погоджується із здійснюваною Адвокатом стратегією чи тактикою здійснення представництва Клієнта та/або особливостями надання Адвокатом правничої допомоги та/або з окремими діями (чи навіть однією дією, актом, тощо) Адвоката із виконання Доручення, та/або якщо Клієнт не дослухається до порад Адвоката що стосуються виконання Доручення, вживає самостійно та/або за допомогою інших залучених Клієнтом представників та/або осіб, які надають правничу допомогу, дій, які стосуються Доручення, і які попередньо не погоджені і не схвалені Адвокатом, та/або у разі будь-якої іншої обставини, яка вказує на втрату довірчих відносин між Адвокатом і Клієнтом, та в будь-якому із зазначених в цьому пунктів випадків (за будь-якої із вищезазначених обставин);  - в інших випадках прямо визначених законодавством України.

9.1 Сторони погодили та встановили, що Адвокат попереджає Клієнта про одностороннє дострокове розірвання цього Договору Адвокатом шляхом надіслання Клієнту відповідного повідомлення із поясненням причин такого розірвання, під яким (поясненням причин) Сторони розуміють покликання на пункт (підпункт, абзац) цього Договору на підставі якого Адвокат достроково розриває в односторонньому порядку цей Договір, та з повідомленням про можливі наслідки та ризики пов’язані з достроковим одностороннім розірванням цього Договору, на вказану у цьому Договорі поштову та/або (за вибором Адвоката) електронну поштову (за її наявності) адресу Клієнта. Сторони погодили та встановили, що Договір в такому разі вважатиметься розірваним Адвокатом достроково в односторонньому порядку з моменту надіслання Адвокатом для Клієнта будь-яким обраним Адвокатом вище вказаним способом відповідного письмового (електронного) повідомлення (попередження) про таке розірвання Договору, якщо інше (інша дата з якої Адвокат розриває в односторонньому порядку достроково цей Договір) не вказана в самому повідомленні (попередженні).     

 

 10. Клієнт заявляє і підписанням цього Договору підтверджує, що Адвокат і Клієнт узгодили позицію у справі Клієнта, яку буде обґрунтовувати Адвокат представляючи Клієнта в суді та (або) складаючи документи правничого характеру на виконання Доручення.

 

 11. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його всіх умов та термінології, українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

 12. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками (у разі наявності печаток).

КЛІЄНТ

АДВОКАТ

________________________________                             

Паспорт серії __ №______, виданий ______

_ ___________ _______ __.__.____ р.

Ідентифікаційний код: __________,

Місце реєстрації: ______________________

____________________________________

Контактний телефон: __________

Електронна поштова адреса:____________

 

________________/__________________/

_______________________

свідоцтво про право на заняття

адвокатською діяльністю №_______, видане __________ р.   Рівненською обласною КДКА

Адреса: __________________

Контактний телефон: _______________________________

Електронна поштова адреса: _________________________

 

Адвокат  __________/_________________/

 

 

 

ДОДАТОК ДО ДОГОВОРУ

про надання правової допомоги

м. Рівне                                                                                     ________________  року

 

    КЛІЄНТ:_________________________________________________________ (надалі іменується - Клієнт),  з однієї сторони, та

 

    АДВОКАТ:  _____________________,  що діє на підставі  Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №_______ виданого ________________ року Рівненською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (надалі іменується - Адвокат), з іншої сторони,

які разом надалі іменуються Сторони,

 

уклали цей Додаток до Договору про надання правничої допомоги, укладеного Сторонами ____________ року, (надалі Додаток до Договору про надання правничої допомоги іменується – Додаток, а Договір про надання правничої допомоги іменується - Договір ), про таке:

 

1. Сторони погодили виплату фіксованої суми гонорару (винагороди) за надання Адвокатом правничої допомоги вказаної в Договорі і визначеної Дорученням, у розмірі ___________  (__________________) грн.

2.  Сторони погодили, що вказаний в пункті 1 цього Додатку розмір гонорару (винагороди) за надання правничої допомоги вказаної в Договорі і визначеної Дорученням визначено Сторонами з врахуванням складності справи, виходячи із принципів розумності та з врахуванням часу (строку) дії Договору протягом якого Доручення підлягає виконанню.

3. Сторонами погодили, що виплата гонорару (винагороди) авансом здійснюється в розмірі _____________ (_____________) грн. Адвокат вправі не приступати до виконання Доручення Клієнта за Договором до отримання авансу.

4. Сторони передбачають можливість доплату гонорару (винагороди) за позитивний результат по справі, що оформляється Сторонами письмово.

5. Сторонами погоджено збільшення розміру гонорару, яке здійснюється у випадку збільшення обсягу правничої допомоги або істотного зростання обсягу часу який необхідно витратити Адвокату  на надання правничої допомоги Клієнту  за цим Договором та оформляється сторонами письмово. Адвокат робить Клієнту усну або надсилає письмову пропозицію  про необхідність збільшення розміру гонорару. У випадку недосягнення згоди з вказаного питання, Адвокат вправі достроково розірвати договір в односторонньому порядку в порядку передбаченому пунктом 9.1 цього Договору.

6. Клієнт зобов’язаний також здійснювати оплату фактичних витрат для виконання Договору, зокрема таких: витрати на відрядження за межі населеного пункту (м.Рівне) де розташоване робоче місце Адвоката, добові в розмірі визначеному відповідно до чинного законодавства України, проживання під час відрядження, транспортні витрати (витрати Адвоката пов’язані із проїздом з міста Рівне в будь-який інший населений пункт і в зворотному напрямку), оплату послуг перекладача, нотаріальних послуг, експертиз, оплата роботи фахівців та інших осіб, які залучаються Адвокатом, оплата копіювальних, друкарських та інших технічних робіт, міжміських та міжнародних телефонних розмов, витрати на мобільний зв'язок, витрати на поштовий зв'язок, сплата судового збору,  інших сум, які були та/або мають бути сплачені Адвокатом  від імені і в інтересах Клієнта, а також всі інші фактичні витрати пов’язані з виконанням цього Договору підлягають оплаті Адвокату. Клієнт  вправі вимагати подання Адвокатом  документів, що підтверджують розмір цих витрат та їх зв’язок з цим Договором.

7. Оплата фактичних витрат здійснюється шляхом їх стовідсоткового авансування.

8. Виплата гонорару (винагороди) та оплата фактичних витрат для виконання Договору здійснюється в готівковому або безготівковому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. У випадку дострокового розірвання Договору, незалежно від підстав, Клієнт зобов’язаний оплатити Адвокату гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання та здійснити оплату всіх фактичних витрат для виконання договору понесених Адвокатом.

10. У випадку дострокового розірвання Договору, отриманий Адвокатом аванс підлягає поверненню з вирахуванням вартості фактично наданої правничої допомоги до моменту дострокового розірвання договору. Повернення гонорару за фактично виконану роботу чи підготовлену до виконання роботу -  не здійснюється.

11. Право Адвоката на отримання гонорару не залежить від результату виконання Доручення.

12. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору і набуває чинності з моменту укладення і діє протягом всього строку дії Договору.

КЛІЄНТ

АДВОКАТ

________________________________                             

Паспорт серії __ №______, виданий ______

_ ___________ _______ __.__.____ р.

Ідентифікаційний код: __________,

Місце реєстрації: ______________________

____________________________________

Контактний телефон: __________

Електронна поштова адреса:____________

 

________________/__________________/

_______________________

свідоцтво про право на заняття

адвокатською діяльністю №_______, видане __________ р.   Рівненською обласною КДКА

Адреса: __________________

Контактний телефон: _______________________________

Електронна поштова адреса: _________________________

 

Адвокат  __________/_________________/

 Создан 27 фев 2018