Договір про надання правової допомоги (по кримінальній справі під час досудового розслідування)

Наведений зразок Договору, який укладається між Клієнтом та адвокатом сайту Адвокат Рівне (деякі пункти можуть відрізнятись з урахуванням особливостей кожної конкретної справи та домовленостей з кожним окремим Клієнтом)ДОГОВІР

про надання правової допомоги

м. Рівне                                                                            ________________  року

    КЛІЄНТ:__________________________________________ (надалі іменується - Клієнт),  з однієї сторони, та

    АДВОКАТ:  _______________________________________,  що діє на підставі  Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №990 виданого 14.10.2012 року Рівненською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (надалі іменується - Адвокат), з іншої сторони, які разом надалі іменуються Сторони,

                   з метою забезпечення права на правову  допомогу, уклали цей Договір про надання правової допомоги, який надалі іменується Договір, про таке:

               1. За цим Договором Адвокат зобов’язується здійснити захист та надати інші види правової допомоги Клієнту, що вказані в цьому Договорі,  на умовах і в порядку, що визначені цим Договором, а Клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання цього Договору.

                Безпосередній зміст правової допомоги Адвоката за цим Договором, який надалі іменується Доручення, полягає в тому, що Клієнт доручає, а Адвокат бере наступні зобов’язання під час строку дії цього Договору, виключно в кримінальному провадженні ________________________________________ на стадії його досудового розслідування: - надати правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань, скласти необхідні заяви, скарги, процесуальні та інші документи правового характеру, спрямовані на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів Клієнта, недопущення їх порушення, а також на сприяння їх відновлення в разі порушення; - забезпечити захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта в якості підозрюваного.

                2. Під час виконання Доручення та здійснення адвокатської діяльності за цим Договором, Клієнт надає Адвокату наступні повноваження: бути захисником Клієнта, як підозрюваного, в розумінні статті 45 Кримінального процесуального кодексу України; вчиняти всі дії та користуватися всіма професійними правами адвоката вказаними  в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та вчиняти будь-які інші  дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та цим Договором, необхідні для належного виконання цього Договору, в тому числі, якщо інше не зазначено Сторонами додатково, Адвокат має право на вчинення всіх процесуальних дій відповідно до закону в кримінальному процесі і у відносинах з усіма судами та всіма іншими особами.

                  3. За надання Адвокатом правової допомоги за цим Договором, що вказана в пункті цього 1 Договору,  Клієнт  зобов’язаний  виплатити Адвокату гонорар (винагороду) та оплатити фактичні витрати, необхідні для виконання цього Договору  в розмірі та на умовах визначених в Додатку до цього Договору.

               4. Адвокат не надає за цим Договором жодних запевнень і гарантій стосовно реального результату виконання Доручення Клієнта.

                   5. Права та обов’язки Сторін.

                   5.1 Клієнт зобов’язаний: - вчасно та у повному обсязі виплатити Адвокату гонорар (винагороду) та оплатити фактичні витрати, необхідні для виконання цього Договору, в розмірі та на умовах визначених в Додатку до цього Договору;   - вчасно та в повному обсязі надати Адвокату документи та інформацію, необхідні для виконання Адвокатом Дорученням, які відповідають дійсності і містять достовірні та повні данні; - не здійснювати дій (не допускати бездіяльності), що будуть або можуть заважати Адвокату ефективно, якісно та своєчасно виконувати Доручення; - завчасно повідомляти Адвоката (із фіксацією такого повідомлення) про намір укласти договір про надання правової допомоги з іншим адвокатом (адвокатським об’єднанням, адвокатським бюро) з питань, що так чи інакше стосується Доручення; - прийняти від Адвоката складені ним документи згідно із Дорученням; - самостійно і своєчасно у випадку необхідності, яку (необхідність) самостійно визначає Адвокат і про яку будь-яким чином повідомляє Клієнта, сплати судовий збір, державне мито, плату за вчинення нотаріальної дії, сплатити (внести плату) за проведення судової експертизи, призначеної судом, та (або) за проведення (здійснення) експертного висновку, висновок спеціаліста тощо та інші подібні фактичні витрати і надати Адвокату відповідні підтверджуючі платіжні документи (в їх оригіналі) про таку сплату; - виконати інші обов’язки, які прямо передбачені для Клієнта як для особи, якій надається правова допомога Законом України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність ».

                   5.2 Клієнт має право:  - розірвати цей Договір з Адвокатом в односторонньому порядку у випадках передбачених цим Договором;  - інші права Клієнта передбачені цим Договором; - інші права, які прямо передбачені для Клієнта Законом України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність ».

                   5.3 Адвокат має право: - розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках та на умовах передбачених цим Договором, Законом України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність », Цивільним кодексом України; - припинити виконання (зупинити виконання/не виконувати) Доручення у разі:  - будь-якого порушення Клієнтом умов Додатку до цього Договору щодо виплати гонорару (винагороди) та/або оплати фактичних витрат; - невиконання Клієнтом взятих ним на себе зобов’язань, визначених у пункті 5.1 цього Договору. Право Адвоката не виконувати (зупинити виконання) Доручення є встановленим Сторонами Договору у відповідності із частиною 2 статті 546 Цивільного кодексу України способом (способами) забезпечення виконання Клієнтом перед Адвокатом взятих на себе за цим Договором та Додатком до цього Договору зобов’язань Клієнта перед Адвокатом.

                   6. Адвокат не несе відповідальності за наслідки, які пов`язані з невиконанням Клієнтом обов’язків передбачених пунктом 5.1 цього Договору.

                   7. Цей Договір діє з дати укладення та до ______________ року включно (строк дії цього Договору). Сторони погодили, що в разі закриття кримінального провадження або направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, до закінчення строку дії цього Договору передбаченого в цьому пункті, строк дії цього Договору закінчується відповідно в день набрання чинності постанови про закриття кримінального провадження, направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Сторони цього Договору погодили та встановили, що із закінченням строку дії цього Договору усі зобов’язання Сторін за цим Договором вважаються виконаними належним чином та припиненими.

                   8. Договір може бути в будь-який час припинений: - за взаємною згодою Адвоката та Клієнта, що оформляється письмово; - з будь-яких причин (або без їх пояснення) Клієнтом в односторонньому порядку шляхом надіслання Адвокату повідомлення про таке розірвання не менше ніж за 14 днів до дати  розірвання (із фіксацією отримання Адвокатом такого повідомлення). При цьому Клієнт зобов’язаний виконати належно всі зобов’язання щодо оплати за цим Договором.

                9. Договір може бути достроково розірвано на вимогу Адвоката в односторонньому порядку у таких випадках: - Клієнт вчиняє дії, що стосуються суті Доручення, на порушення чинного законодавства і відмовляється припинити їх вчинення, не зважаючи на роз'яснення Адвоката; - Клієнт використовує правову допомогу, що йому надається Адвокатом, для полегшення вчинення злочину або інших протиправних дій;  - Клієнт, не зважаючи на роз’яснення Адвоката, наполягає на досягненні результату, який через нові або нововиявлені або такі, що істотно змінилися обставини є об’єктивно недосяжним; - Клієнт грубо порушує обов’язки, взяті ним на себе згідно з цим Договором та Додатком до цього Договору, в тому числі грубим порушенням обов’язків є порушення Клієнтом будь-якого зобов’язання з оплати за цим Договором та Додатком; -  належне виконання Доручення стає неможливим через дії Клієнта, що вчиняються ним всупереч порадам Адвоката; - Клієнт вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію Адвоката; -  Клієнт не погоджується погашати фактичні видатки та/або має заборгованість щодо їх оплати; - фізичний або психологічний стан Адвоката позбавляє його можливості належним чином продовжувати виконання Доручення; - Клієнт не погоджується із здійснюваною Адвокатом стратегією чи тактикою здійснення представництва Клієнта, особливостями надання Адвокатом правової допомоги, з окремими діями (чи навіть однією дією, актом, тощо) Адвоката із виконання Доручення, та (або) якщо Клієнт не дослухається до порад Адвоката що стосуються виконання Доручення, вживає самостійно або за допомогою інших залучених Клієнтом захисників дій, які стосуються Доручення, і які попередньо не погоджені і не схвалені Адвокатом, або у разі будь-якої іншої обставини, яка вказує на втрату довірчих відносин між Адвокатом і Клієнтом, то в будь-якому із зазначених в цьому пунктів випадків (за будь-якої із вищезазначених обставин);  - в інших випадках прямо визначених законодавством України.

                   9.1 Сторони погодили та встановили, що Адвокат попереджає Клієнта про одностороннє дострокове розірвання цього Договору Адвокатом шляхом надіслання Клієнту відповідного повідомлення із поясненням причин такого розірвання, під яким (поясненням причин) Сторони розуміють покликання на пункт (підпункт, абзац) цього Договору на підставі якого Адвокат достроково розриває в односторонньому порядку цей Договір, та з повідомленням про можливі наслідки та ризики пов’язані з достроковим одностороннім розірванням цього Договору, на вказану у цьому Договорі поштову та/або (за вибором Адвоката) електронну поштову (за її наявності) адресу Клієнта. Сторони погодили та встановили, що Договір в такому разі вважатиметься розірваним Адвокатом достроково в односторонньому порядку з моменту надіслання Адвокатом для Клієнта будь-яким обраним Адвокатом вище вказаним способом відповідного письмового (електронного) повідомлення (попередження) про таке розірвання Договору, якщо інше (інша дата з якої Адвокат розриває в односторонньому порядку достроково цей Договір) не вказана в самому повідомленні (попередженні).      

        10. Клієнт заявляє і підписанням цього Договору підтверджує, що Адвокат і Клієнт узгодили позицію у справі Клієнта, яку буде обґрунтовувати Адвокат захищаючи Клієнта в органах досудового розслідування і в суді (перед слідчими суддями) та (або) складаючи документи правового характеру на виконання Доручення.

                11. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його всіх умов та термінології, українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

                   12. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками (у разі наявності печаток).

КЛІЄНТ

АДВОКАТ

________________________________                             

Паспорт серії __ №______, виданий ______

_ ___________ _______ __.__.____ р.

Ідентифікаційний код: __________,

Місце реєстрації: ______________________

____________________________________

Контактний телефон: __________

Електронна поштова адреса:____________

 

________________/__________________/

_______________________

свідоцтво про право на заняття

адвокатською діяльністю №_______,

видане __________ р.  

Рівненською обласною КДКА

Адреса: __________________

Контактний телефон: ___________________________

Електронна поштова адреса: _____________________

 

Адвокат  __________/________/

 

 

 

 

ДОДАТОК ДО ДОГОВОРУ

про надання правової допомоги

м. Рівне                                                                               ______________  року

    КЛІЄНТ:_______________________________________________________________

______________________________________(надалі іменується - Клієнт),  з однієї сторони, та

    АДВОКАТ:  _________________________,  що діє на підставі  Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №_______ виданого _________________ року Рівненською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (надалі іменується - Адвокат), з іншої сторони, які разом надалі іменуються Сторони,

 

уклали цей Додаток до Договору про надання правової допомоги, укладеного Сторонами ____________ року, (надалі Додаток до Договору про надання правової допомоги іменується – Додаток, а Договір про надання правової допомоги іменується - Договір ), про таке:

 

 1. Сторони погодили виплату фіксованої суми гонорару (винагороди) за надання Адвокатом правової допомоги вказаної в Договорі і визначеної Дорученням, у розмірі _____________ (_____________) грн.
 2. Сторони погодили, що вказаний в пункті 1 цього Додатку розмір гонорару (винагороди) за надання правової допомоги вказаної в Договорі і визначеної Дорученням визначено Сторонами з врахуванням складності справи, виходячи із принципів розумності та з врахуванням часу (строку) дії Договору протягом якого Доручення підлягає виконанню.
 3. Сторонами погодили, що виплата гонорару (винагороди) авансом здійснюється в розмірі _____________ (_____________) грн. Адвокат вправі не приступати до виконання Доручення Клієнта за Договором до отримання авансу.
 4. Сторони передбачають можливість доплату гонорару (винагороди) за позитивний результат по справі, що оформляється Сторонами письмово.
 5. Сторонами погоджено збільшення розміру гонорару, яке здійснюється у випадку збільшення обсягу правової допомоги або істотного зростання обсягу часу який необхідно витратити Адвокату  на надання правової допомоги Клієнту  за цим Договором та оформляється сторонами письмово. Адвокат робить Клієнту усну або надсилає письмову пропозицію  про необхідність збільшення розміру гонорару. У випадку недосягнення згоди з вказаного питання, Адвокат вправі достроково розірвати договір в односторонньому порядку в порядку передбаченому пунктом 9.1 цього Договору.
 6. Клієнт зобов’язаний також здійснювати оплату фактичних витрат для виконання Договору, зокрема таких: витрати на відрядження за межі населеного пункту (м.Рівне) де розташоване робоче місце Адвоката, добові в розмірі визначеному відповідно до чинного законодавства України, проживання під час відрядження, транспортні витрати (витрати Адвоката пов’язані із проїздом з міста Рівне в будь-який інший населений пункт і в зворотному напрямку), оплату послуг перекладача, нотаріальних послуг, експертиз, оплата роботи фахівців та інших осіб, які залучаються Адвокатом, оплата копіювальних, друкарських та інших технічних робіт, міжміських та міжнародних телефонних розмов, витрати на мобільний зв'язок, витрати на поштовий зв'язок, сплата судового збору,  інших сум, які були та/або мають бути сплачені Адвокатом  від імені і в інтересах Клієнта, а також всі інші фактичні витрати пов’язані з виконанням цього Договору підлягають оплаті Адвокату. Клієнт  вправі вимагати подання Адвокатом  документів, що підтверджують розмір цих витрат та їх зв’язок з цим Договором.
 7. Оплата фактичних витрат здійснюється шляхом їх стовідсоткового авансування.
 8. Виплата гонорару (винагороди) та оплата фактичних витрат для виконання Договору здійснюється в готівковому або безготівковому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 9. У випадку дострокового розірвання Договору, незалежно від підстав, Клієнт зобов’язаний оплатити Адвокату гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання та здійснити оплату всіх фактичних витрат для виконання договору понесених Адвокатом.
 10. У випадку дострокового розірвання Договору, отриманий Адвокатом аванс підлягає поверненню з вирахуванням вартості фактично наданої правової допомоги до моменту дострокового розірвання договору. Повернення гонорару за фактично виконану роботу чи підготовлену до виконання роботу -  не здійснюється.
 11. Право Адвоката на отримання гонорару не залежить від результату виконання Доручення.
 12.  Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору і набуває чинності з моменту укладення і діє протягом всього строку дії Договору.

КЛІЄНТ

АДВОКАТ

________________________________                             

Паспорт серії __ №______, виданий ______

_ ___________ _______ __.__.____ р.

Ідентифікаційний код: __________,

Місце реєстрації: ______________________

____________________________________

Контактний телефон: __________

Електронна поштова адреса:____________

 

________________/__________________/

_______________________

свідоцтво про право на заняття

адвокатською діяльністю №_______, видане __________ р.   Рівненською обласною КДКА

Адреса: __________________

Контактний телефон: _______________________________

Електронна поштова адреса: _________________________

 

Адвокат  __________/_________________/

 Создан 27 фев 2018